Slider

Wie zijn wij

Even voorstellen: Mijn naam is Adri Mostert en ik ben oprichter van Holland MTB Tours. Holland MTB Tours is ontstaan uit passie voor het mountainbiken, en de liefde voor de natuur.

Lees meer...

Tochten

 

Wij bevinden ons in centraal Nederland het is echter mogelijk om bij ons een tocht te boeken in geheel Nederland. U geeft aan in welk gebied / provincie u zou willen biken en wat uw wensen zijn. Hierbij kunt u denken aan routes alleen natuurgebied, of in combinatie met cultuur, bijvoorbeeld incl. musea. Alles is mogelijk.

Lees meer...

Teambuilding

Teambuilding of bedrijfsuitje: een dag ongedwongen met elkaar op stap gaan, kan bijdragen aan een prettige sfeer en een betere samenwerking binnen uw team.

Lees meer...

 

Reis- en Algemene voorwaarden Holland MTB tours

REISVOORWAARDEN:

Duitsland-België- Italië-Zwitserland-Nederland

1. STO Garant
Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Holland MTB Tours gebruik van STO Garant op al haar pakketreizen. STO Garant zal in geval van surseance van betaling of van faillissement van Holland MTB Tours ervoor zorgen, afhankelijk van in welke fase de reis zich bevindt, dat u uw geld terug krijgt, u uw reis kunt vervolgen en indien de reisovereenkomst de heen- en terugreis omvat, u gerepatrieerd wordt.

2. De betalingsprocedure
Om deze garantie te kunnen realiseren maakt STO Garant gebruik van de derdengeldenregeling van Certo Escrow B.V. (Certo Escrow). Als reiziger betaalt u de reissom niet aan Holland MTB Tours maar betaalt u deze aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Certo Escrow, een bij de Nederlandsche Bank geregistreerde betaaldienstverlener, beheert deze stichting.
Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom dertig dagen voor vertrek betaald dient te zijn aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow.
Uw reissom wordt automatisch 1 dag na afloop van uw reis vrijgegeven aan Holland MTB Tours.

 3. Partijen Holland MTB Tours: Organisator van mountainbike activiteiten, gevestigd te Almere. Deelnemer: Degene wiens gegevens worden vermeld op het inschrijfformulier, wederpartij van Holland MTB Tours. Hij of zij participeert in de reis die door Holland MTB Tours wordt georganiseerd.

 4.Toepasselijkheid: Deze Reisvoorwaarden moeten worden gezien als algemene voorwaarden en zijn van toepassing op overeenkomsten tussen de Deelnemer en Holland MTB Tours met betrekking tot alle reizen die door Holland MTB Tours worden georganiseerd.

5. Totstandkoming overeenkomst: Met de digitale toezending van het inschrijfformulier komt een overeenkomst tot stand tussen de Deelnemer en Holland MTB Tours met betrekking tot de reis waaraan de Deelnemer wenst deel te nemen. De Deelnemer gaat akkoord met de Reisvoorwaarden.

6. Betaling: Bij de totstandkoming van de overeenkomst dient een bedrag te worden aanbetaald dat gelijk is aan 30% van de totale reissom. Het restant van de reissom moet uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de reis worden voldaan. Wordt de betaling niet ontvangen dan behoudt Holland MTB Tours zich het recht voor de boeking als geannuleerd te beschouwen waarbij annuleringskosten van toepassing zijn.

7. Annuleringskosten: Annuleren dient schriftelijk te geschieden waarbij de volgende annuleringskosten in acht genomen moeten worden. verwerkingskosten tot drie maanden voor aanvang:10% van de reissom, maar minimaal €30,00, 90 tot 30 dagen voor vertrek: 30% van de reissom - vanaf 30 dagen voor vertrek: 100% van de reissom. Bij een groep aanmelding van minimaal 9 personen is het volgende van toepassing: Bij een enkele annulering zijn er tot 1 week voor aanvang geen kosten verschuldigd, binnen de laatste week zijn de kosten 50% van de reissom.  1 e 10 deelnemers 1-, 10 tot 20 deelnemers 2-, 20 tot 30 deelnemers 3 personen. Deze kosten zijn bij een annuleringsverzekering te declareren  (mits op juiste gronden). In het geval dat Holland MTB Tours de reis moet annuleren of als er onvoldoende Deelnemers zijn voor de gekozen reis ontvang de Deelnemer daarover uiterlijk 30 dagen voor vertrek bericht.  Holland MTB Tours zal de betaalde reissom per omgaande terugstorten.

8. Wijzigingen in de boeking: Holland MTB Tours zal wijzigingen, indien dit mogelijk is zo goed mogelijk verzorgen. Er kunnen wijzigingskosten van toepassing zijn. Wanneer Holland MTB Tours niet in staat is aan de wijzigingen te voldoen behoudt zij zich het recht voor de boeking als geannuleerd te beschouwen.

9. Verblijf: Alle arrangementen zijn gebaseerd op een verblijf in tweepersoons kamer, soms ook driepersoonskamer, dit wordt dan bij betreffende reis vermeld. Tenzij anders is overeengekomen.

10. Speciale verzoeken / bijzonderheden Speciale wensen, diëten, medische of lichamelijke beperkingen dienen schriftelijk voor aanvang van de vakantie te worden gemeld, bij voorkeur op het aanmeldformulier.

11. Shuttle service en lokaal transport: Lokaal transport wordt soms aangeboden als een extra service. Deelnemers reizen op eigen risico in voertuigen van Holland MTB Tours. Luchthaven transfer shuttles worden aangeboden rond de meest gangbare aankomst- en vertrek tijden. Voor Deelnemers die buiten deze tijden reizen kunnen wachttijden of extra transportkosten van toepassing zijn.

12. Verzekering De Deelnemer dient zich te verzekeren voor medische kosten, aansprakelijkheid en repatriëring waarbij mountainbiken als activiteit is gedekt.

13. Reisdocumenten: De Deelnemer is verantwoordelijk voor het hebben van de juiste reisdocumenten

14. Gezondheidsverklaring: Deelnemer De Deelnemer verklaart dat hij of zij in een goede gezondheid verkeert en de conditie heeft om zonder problemen deel te nemen aan de door Holland MTB Tours georganiseerde activiteit. De Deelnemer is verantwoordelijk voor de beoordeling van zijn of haar capaciteiten. In geval van twijfel neemt de Deelnemer contact op met Holland MTB Tours.

15. Verplichtingen: Deelnemer, ten aanzien van veiligheid: De Deelnemer gedraagt zich op een verantwoordelijke wijze. De Deelnemer volgt de aanwijzingen van instructeurs/gidsen van Holland MTB Tours op. De Deelnemer draagt tijdens de gehele duur van de activiteit een fietshelm.

16. Schade en aansprakelijkheid: De Deelnemer is zich bewust van de risico’s van de activiteiten en doet volledig op eigen risico aan de activiteiten mee. Holland MTB Tours aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor materiële- en/of immateriële- en/of gevolgschade van welke aard dan ook. Schade aan of verlies van eigendommen van Holland MTB Tours of derden toegebracht door de Deelnemer zullen op hem of haar worden verhaald. Bij wangedrag tegenover andere gasten, wandelaars, gidsen/instructeurs/reisleiding van Holland MTB Tours en bij wangedrag in het algemeen behoudt Holland MTB Tours zich het recht voor de participatie van de Deelnemer aan de activiteit te beëindigen zonder restitutie van de betaalde activiteiten som.

17.De Reiziger heeft in geen geval recht op schadevergoeding voor schade die de Reiziger oploopt als gevolg van tekortkoming, voor zover de tekortkoming is te wijten aan:
a. de Reiziger;
b. derden die niet direct bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken en de tekortkoming niet kon worden voorzien of voorkomen;
c. onvermijdbare en buitengewone (weer-)omstandigheden

18. Overige bepalingen: In geval van problemen bij de uitleg of toepasselijkheid van deze voorwaarden of problemen van andere aard, zal Holland MTB Tours één en ander zoveel mogelijk in onderling overleg trachten op te lossen. Als dit niet mogelijk blijkt zal het geschil aan de bevoegde rechter te Almere worden voorgelegd. Nederlands recht is van toepassing.

19. Holland MTB Tours brengt €12,00 boekingskosten in rekening per boeking, onafhankelijk van het aantal personen.

Annuleringsverzekering: u kunt bij ons een annuleringsverzekering afsluiten. De dekking Annulering vergoedt dan de kosten van annulering of afbreking. U bent verzekerd voor annuleringskosten bij gegronde redenen, bijvoorbeeld overlijden, ernstige ziekte of ernstig letsel door een ongeval van u, een partner of naaste familie. Of door zwangerschap, of als u plotseling werkloos wordt. Wanneer u een reis noodgedwongen moet afbreken, vergoeden wij ook, naar rato. De premie bedraagt 8,5% inclusief belastingen. De vergoeding bedraagt nooit meer dan de totale reissom zoals geboekt bij Holland MTB Tours.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Algemene voorwaarden:

Aansprakelijkheid:
Deelname aan tochten of andere activiteiten van Holland MTB Tours is volledig op eigen risico. Holland MTB Tours aanvaard geen aansprakelijkheid voor lichamelijk of geestelijk letsel, voor schade, diefstal of verlies opgelopen door, tijdens of na deelname aan tochten / activiteiten. Holland MTB Tours aanvaard ook geen aansprakelijkheid voor veranderingen die de door natuurlijke elementen zijn ontstaan als gevolg van de weersomstandigheden of menselijk ingrijpen.

GPX-tracks: GPX-tracks gekregen van Holland MTB Tours of verkregen bij deelname aan tochten en/of reizen van Holland MTB Tours mogen uitsluitend gebruikt worden voor eigen activiteiten en niet verstrekt worden aan derden en of gebruikt worden voor commerciële en/of niet commerciële activiteiten. 

Deelname:
De deelnemer verklaard geen overmatig alcohol genuttigd te hebben de laatste 24 uur voor aanvang tocht of activiteit. De deelnemer is de laatste 24 uur voor aanvang tocht of activiteit niet onder invloed van verdovende of geestverruimende middelen geweest. De deelnemer verklaard geen lichamelijke of geestelijke beperkingen te hebben en over een goede gezondheid te beschikken.

Betalingsvoorwaarden: Tochten / overige activiteiten: 50% bij aanmelding, restbedrag uiterlijk op de uitvoer datum.

 Kosten bij annulering: Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat er bij annulering annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvang van de activiteit wordt de aanbetaling niet gerestitueerd!
Holland MTB Tours kan een tocht of andere activiteit bij te weinig deelnemers of extreme weersinvloeden annuleren. In dat geval wordt de aanbetaling direct terug gestort. Regen is geen reden om een activiteit te annuleren. Overigens is het aanbod van onze organisatie vrijblijvend en kan indien dit noodzakelijk wordt geacht worden herroepen.

 Fiets huur: Betaling geschiedt voorafgaande aan de huurperiode
Bij het te laat retour brengen van de fiets word € 25,00 (hardtail), €45,00 (fully) €50,00 (E-mtb) per extra dag in rekening gebracht
De fiets dient schoon en compleet retour gebracht te worden, eventuele kosten worden in rekening gebracht.(schoonmaakkosten €10,00)
De fiets dient in dezelfde staat teruggebracht te worden, schades worden in rekening gebracht.
Diefstal van de fiets is op eigen risico.
Holland MTB Tours aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade aan personen, materiaal of gebouwen
Kopie ID bewijs dient overlegd te worden

 Vervoer/Transport: Indien Holland MTB Toursu, u, uw bagage en of fiets vervoerd is dit voor uw eigen risico. Holland MTB Tours aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade of verlies door wat voor oorzaak dan ook. Natuurlijk doet Holland MTB Tours er alles aan om dit soort zaken te voorkomen. U dient zelf te zorgen voor een goede verzekering.

Verzekering: Wij adviseren een reisverzekering van Europeesche verzekeringen!

 AVG, privacywet: Wij willen u erop wijzen dat bij aanmelding van een activiteit wij enige persoonlijke gegevens vragen. Deze gegevens dienen uitsluitend ter informatie en zijn nodig voor een juiste uitvoering van de activiteit. Uw gegevens worden niet gedeeld met andere organisaties en worden na betreffende activiteit verwijderd/vernietigd!

Uitsluitend uw email adres blijft in ons bestand zodat we u van informatie kunnen voorzien.

Verder wijzen wij erop dat foto's gemaakt tijdens activiteiten op onze FBpagina en/of website geplaatst kunnen worden! Indien u aangeeft bezwaren te hebben zal dit niet gebeuren met uw afbeelding.

 

Waarde cheques:

Van, door u ontvangen promotie waarde cheques twv €20,00, kan er één p.p. per reis ingeleverd worden. Cadeaubonnen van Holland MTB Tours zijn onbeperkt inwisselbaar.

Mountainbiken is een risico sport door het lezen of ondertekenen van deze voorwaarden, aanvaard u de bij het mountainbiken horende risico's. Tevens gaat u akkoord met de door Holland MTB Tours gestelde voorwaarden. Uiteraard probeert Holland MTB Tours de risico's zoveel mogelijk te beperken.